Aktuellt    

Här hittar du senaste nytt inom ekonomi. (Vi tar inte med allt nytt, men vi ger en överblick över de viktigaste nyheterna inom ekonomi.)

 

Dags att ansöka om ROT/RUT

2020-12-30

Vänligen notera att ROT/RUT ansökan för för fakturor betalda under 2020 ska vara inskickade till Skatteverket senast den 31 januari 2021. Ansökan för utbetalningar efter Januari kommer inte att godkännas och företaget förlorar rätten att få ROT/RUT ersättning från Skatteverket.

Byggnads har uppdaterat sitt avtal

2020-12-17

Den 26: november kom Byggnads och Byggföretagen överens om ett nytt Byggavtal. Det nya avtalet omfattar nya regler om ordning och reda, ökade krav och ansvaret på huvudentreprenörerna, arbetsmiljön och självklart högre lön. Löneökning (och pensionsökning) är på 5,49kr per timme för den första delen tills 30 april 2022.

Ekonomisk arbetsgivare

2020-11-24

Regeringen har nu infört en regel om att introducera ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Lagen träder i kraft den 1 januari 2021.

 

Det betyder att utländska arbetstagare som är uthyrda till ett företag i Sverige ska vara skattskyldiga och de ska beskattas i Sverige oavsett om arbetstagaren vistas mer eller mindre än 183 dagar i Sverige under en tolvmånadersperiod (som det har skett nu). Med uthyrning menas att en anställd arbetar i Sverige för ett svenskt företag eller utländskt företag med fast driftställe i Sverige och den anställdes står under denna företagsledning.

Enligt lagen kommer utländska utbetalare att bli skyldiga att innehålla och rapportera in svensk skatt på lön som avser arbete utfört i Sverige, annars kan det svenska bolaget (kunden) hålla inne 30% av det totala beloppet. Ansvaret kan inte läggas över på det företag som den anställde arbetar för i Sverige.

Det finns fortfarande många frågor kring detta och vi kommer därför löpande publicera ny information här.

Prepare a preliminary corporate income declaration to avoid taxation surprises in 2021

2020-11-16

 

Many companies have been economically affected by the corona-pandemic and they have consequently adjusted their preliminary income tax payments to Skatteverket this year. Skatteverket has provided the same adjustment option even for a year 2021.

 

All Swedish businesses have even been given a chance to adjust their 2021 preliminary income tax payments, by submitting a 2020 Preliminary Income Declaration via Skatteverkets e-services.

 

To make sure that the preliminary tax to be paid is adjusted starting January, the preliminary corporate income tax should be submitted at latest November 30th 2020. This is not obligational of course, but not doing so will result the 2021 preliminary tax payments taken from the latest final tax information of 2019, which can be shockingly high, especially if the company has suffered during covid-time.
Please note that the preliminary corporate income declaration can be submitted whenever to adjust the preliminary tax.

 

Please contact your accounting responsible for more information.

https://news.cision.com/se/skatteverket/r/undvik-skattechock-2021---lamna-preliminar-inkomstdeklaration,c3237659

Turnover-based support (omsättningsstöd) for Sole Traders

2020-11-11

 

Turneover-based for Sole Traders.

 

Since it is obvious that covid-19 has affected many Sole Traders (enskilda näringsidkare), Swedish Government has decided to provide a support for this entrepreneurs group starting in 9th of November.

 

Support package is built up in a different sections:

In order to apply for support for period of March-April 2020, at least 70 % of net-sales in this period must have been fallen short of the regular sales.

For May 2020 support, the number is 60% and for June-July 2020 the net sales must have gone down at least 50% of the regular.

The negative sales numbers must have been caused by covid-19.

 

For more information, please contact us.

Ansökan om preliminär A-skatt online

2020-11-03

Notera att från och med nu är det möjligt att ansöka samordningsnumret/preliminär A-skatt via Skatteverkets e-tjänst. Bank-ID behövs inte, utan det går bra med din email.

 

https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/anmalanompreliminaraskatt.4.1c68351d170ce55452745ca.html

Brexit 2021-01-01

2020-10-21

Uppdateringar angående UK filialer och även styrelsepositioner inom AB.

 

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 i enlighet med det framförhandlade utträdesavtalet. Samtidigt påbörjades en övergångsperiod som sträcker sig till och med den 31 december 2020. Under den övergångsperioden förväntas centrala delar av den framtida relationen mellan EU och Storbritannien förhandlas fram i ett frihandelsavtal.

 

Ett exempel är att funktionärer i företag och filialer som är bosatta i Storbritannien från och med den 1 januari 2021 istället kommer att anses vara bosatta utanför EES-området. Dessa företag och filialer kan då behöva ansöka om dispens från bosättningskravet eller göra nyval.

 

Allt inom skattehantering är inte fastställt än, mycket beror på om Storbritannien kommer efter övergångsperioden fortsatta att vara knuten till exempelvis EES. 

 

Vi kommer uppdatera här så fort Skatteverket kommer med ny information.

Sponsorskap

2020-10-01

Det är inte avdragsgillt att sponsra idrottsföreningar utan motprestation.

 

Många företag får erbjudanden om att sponsra ideella organisationer. Men frågan är om detta är en skattemässigt avdragsgill kostnad. 

Skatteverket säger så här: ”Sponsringen får inte omfattas av förbudet mot avdrag för gåvor. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill.”

Företaget kan göra avdrag för värdet av direkta motprestationer, men dessa motprestationer ska värderas till marknadsvärde. Och jämförelser görs med kostnaden för andra reklamåtgärder.

Samt säger Skatteverket att storleken på det sponsrande företaget kan också ha betydelse. Om det är ett mindre företag som sponsras, då kan det tänkas att sponsringen är ett sätt att dölja privata kostnader för företagsledningen. 


Det är ganska svårt att göra en korrekt värdering av motprestationer. Vad är värdet av att synas på fotbollsplanen? Om sponsringen innefattar rätten att utnyttja lokaler eller tillgång till biljetter är det ju lättare att fastställa ett marknadspris.
I vissa fall krävs inte en direkt motprestation. Detta gäller om det finns ett starkt samband mellan sponsorn och den sponsrade verksamheten.


Om sponsringen ger möjligheten att anordna kundaktiviteter kan det ibland räknas som kundrepresentation. Det innebär att den avdragsgilla delen när det till exempel gäller måltider är begränsad beloppsmässigt.

Vi rekommenderar ett skriftligt avtal som anger vad som förväntas av varje part och begär tydliga motprestationer som kan kopplas till av­dragsgilla kostnader i verksamheten. Spara allt som kan bevisa nyttan med sponsringen – biljetter, inbjudningar till särskilda sponsorträffar eller allt där logotypen syns.

Personalvårdsförmån / motion- och friskvård

2020-09-10

Enligt Skatteverket är personalvårdsförmåner speciella förmåner till anställda, som är av mindre värde och som syftar till att skapa välmåga på jobbet. Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare förfriskningar som te, kaffe eller frukt på arbetsplatsen.

 

De flesta personalvårdsaktiviteter räknas som skattefri personalvårdsförmån. Däremot utrustning som löparskor eller skidor är inte en skattefri förmån (oavsett om det är inköpt eller hyrd utrustningen.)

 

Som sagt dessa förmåner är skattefria, det betyder att arbetsgivare inte ska göra något skatteavdrag eller betala arbetsgivare avgifter på de. För att förmånen ska räknas som skattefri ska samtliga anställda på arbetsplatsen erbjudas de olika personalvårdsförmån och förmånen ska vara av mindre värde (mindre värde = värdet får inte överstiga 5000kr/anställd/år). 

Update: Sista dagen att söka omställningsstöd

2020-08-27

Den 31 augusti är sista dagen att söka omställningsstöd från Skatteverket.
Läs mer nedan.

Omställningsstöd för företag med kraftigt minskad omsättning

2020-06-24

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. Du ansöker om omställningsstöd hos Skatteverket från den 22 juni.

 

Stödet går att söka från den 22 juni klockan 12.00 till och med den 31 augusti 2020.

 

Vilka företag kan få omställningsstöd?

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

 

Stödet gäller företag som är godkända för F-skatt, och dessutom exempelvis för de stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet. Om ditt företag inte har F-skatt kan du ansöka om det.
 

Företag som har skatte- eller avgiftsskulder som lämnats till Kronofogden kommer inte att kunna få del av stödet. Inte heller exempelvis företag som kan anses vara på obestånd enligt konkurslagen eller har sin hemvist i länder som OECD och EU betecknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt. Företag som söker stöd ska försäkra på heder och samvete att uppgifterna som de lämnar är korrekta.

Hur stort kan stödet bli?

Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stöd som beviljas är 5 000 kronor, det högsta är 150 miljoner kronor. Stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader. Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp där du kan få en första uppskattning om ifall företaget är berättigat till stöd och i så fall hur mycket.

Om stödet uppgår till minst 100 000 kronor kan företaget också få ekonomiskt stöd för administrativa kostnader som företaget haft för att göra sin ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per företag.

Hur ansöker företaget om omställningsstöd?

Du ansöker om omställningsstödet i en ny tjänst i Mina sidor på skatteverket.se. Den 22 juni klockan 12.00 öppnade den nya tjänsten för företag som vill söka. Mer detaljerad information om omställningsstödet finns i Rättslig vägledning. Sista dagen att ansöka är den 31 augusti 2020.

I ansökan ska företaget redovisa sina fasta kostnader, till exempel hyra, leasing och räntor.

Företaget ska också redovisa hur mycket nettoomsättningen har gått ned. Det beräknas genom att jämföra nettoomsättningen för mars och april i år med samma period 2019.

Om stödet överstiger 100 000 krävs ett intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag som visar att uppgifterna i ansökan stämmer. Intyget ska bifogas till ansökan.

Källa.

Byggnads Avtalsrörelsen är uppskjuten till oktober på grund av COVID-19

2020-04-20

Avtalslönerna kommer inte höjas till oktober:

https://www.byggnads.se/avtal/2020/tidsplan-for-avtalsrorelsen-2020/

Social tax relief

2020-04-06

Swedish Government has decided to lower the social tax from 31,42% to 10,21% during four months of March, April, May and June 2020.

 

This tax relief can be applied to up to 30 employees per company and up to 25 000 SEK of gross salary per payee and per month. That means for the rest of the salary amount that is raising above 25 000 SEK, a full social tax rate will apply (31,42%). (Meaning the tax relief can be up to 5 300 SEK per payee and per month.)

 

Please contact us how to fill in the employer declaration, if needed. For already declared March - salaries, there is possibility to redo the declaration.

 

It is important to note that this specific social tax relief cannot be combined with other regional support.  

 

Growing-suppport (please scroll back for this news earlier in 2019) can still be set for the first employee of the company.

 

Abovementioned social tax relief is also effective for Sole Traders and part-owners for Handelsbolag. The tax relief is effective for up to 100 000 SEK of the profit and for the whole 2020.

Officially confirmed support from the Swedish government

2020-03-27

Deferment /further delaying with taxes and fees:

 

Companies whose suffering is caused by coronavirus will get chance to apply for a certain support from the Tax Agency, state and Social Insurance Office.

There are two types of deferral:

 1. Defer of the employer fees (social taxes), VAT and deductible taxes.

 2. Defer of paying other type of taxes.

 

For the first, payment can be furthered up to 1 year from the Tax Agency decision date. Payment deferrals are for max three accounting periods between January and September 2020. The quickest way to get the decision for your company is to wait until 30th of March and use the digital service on Tax Agency’s site.

 

Secondary, preliminary tax payments can be changed as well.

 

Tax Agency will not accuse nor blame the company board members for the lack of responsibility in these times. Exceptions are companies who have record of late payments or who are obviously misusing the current situation.

 

Many employers can have difficulties to submit declarations on time, please note that the Tax Agency is considering that.

 

 

 

The following is the support and help companies/employers get:

 

 1. First sick-day (karensdag): taken away/no longer in relevant. Meaning that the employees get paid from day 1 they are sick. This will be effective from 11TH of March till 31st of May 2020. All the social-insured here can request compensation back in time (retroactively) from the Försäkringskassan (Social Insurance Office).  

 2. No need for doctors-note for the first 2 weeks of illness. This is for all type of sickness, not only covid-19. Effective from 13th of March. (end date not decided).

 3. Sick-pay for the first 2 weeks is paid by the state, instead of the employer. In effect from 1st of April.

 4. Short-Time Work Allowance (Korttidspermittering):

This is for employers who are juridical persons or sole traders and have active business.

“Short-Time Work Allowance” means that if the business is suffering from the current virus-situation, employees can work shortened hours with still receiving more than 90% of their salary. The state will step with help to achieve this.

 

Employees can go down with their working hours to 80%, 60% or 40%. (nothing else, in order this help from the state to be effective).

 

If employee is working only 80% of their usual time, they’ll get 96% of their usual salary.

Employer pays 81% of the salary, state helps with 15% and the employee loses 4% of the salary.

 

If employee is working only 60% of their usual time, they’ll get 94% of their usual salary.

Employer pays 64% of the salary, state helps with 30% and the employee loses 6% of the salary.

 

If employee is working only 40% of their usual time, they’ll get 92% of their usual salary.

Employer pays 47% of the salary, state helps with 45% and the employee loses 7,5% of the salary.

 

Apply for this support from the state starting 2020-04-07, can also be applied back in dates starting 2020-03-16.

 

 

Beyond this support, the government has suggested some other things, which still are not confirmed. One of the suggestions is to temporarily lower the employer fees/social fees. 

As soon as any clarification comes regarding yet unconfirmed support from the Swedish government, we’ll update you.

Proposed Crisis help-package

2020-03-18

Proposed Covid 19 Crisis help-package for Swedish companies by the Swedish Government and Tax Agency:

 

This is what Swedish government discusses now, as of 18th of March 2020, we will let you know if / when it is confirmed and whether there are any changes to the initial proposal:

 

1. Help in case of shortened work-hours for employees:

Employers fees (social taxes) can be lowered to half through state covering the rest and the goal is that the employee will get over 90% of the regular salary.

Proposal change is to start from 7th of April and be effective the whole 2020 and can be backdated from 16th of March.

 

State is willing to temporarily take the sick-leave costs from Employers, during the months of April and May. The same would be effective for Sole Traders from day 1 till the 14th of sick day.

 

2. Liquidity help through tax account. Proposal is about the deferral of the

employer wages (social taxes, preliminary income tax of the salaries and VAT payments (that are declared monthly and quarterly). This includes 3 months of tax payments with deferral period of 12 months as longest.

 

It is proposed to be effective from the 7th of April but can be backdated retroactively from the 1st of January 2020.

 

(Explanation: the companies that have paid their taxes in January until March 2020 can have the amounts paid back by the Skatteverket. Deferral is going to be accepted only to companies who have had good tax-paying record).

 

This will be decided upon on the 19th of March 2020 and will be more detailed.

 

We will keep you updated.

3:12-regelverket

2019-12-31

3:12-regelverket och hur tänker man kring utdelning och löneuttag

Löneregeln för aktieägare som tar ut lön och har anställda i bolaget.

Om man tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda kan det löna sig att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på gränsbelopp.

Vad innebär 3:12-reglerna? 
3:12-reglerna inriktar sig hur du som delägare i fåmansföretag blir beskattad på den utdelning som du tar ut ur bolaget. 3:12-reglerna styr även beskattningen av en eventuell kapitalvinst vid försäljning av bolaget.

Vem får ta utdelning enligt 3:12?
Delägare i fåmansbolag.
 

Vad är gränsbeloppet?
Som delägare i fåmansaktiebolag har man i varje år möjlighet att ta en utdelning till låg beskattning (20%) upp till ett visst gränsbelopp. Skattesatsen och gränsbeloppet gäller också om du säljer dina aktier i bolaget med vinst.  Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet – förenklingsregeln och huvudregeln. Du som delägare kan bestämma vilken regel som ska användas vid beräkningen.

Man får endast använda förenklingsregeln för ett bolag, även om man är delägare i flera.

Vad är förenklingsregeln?

Förenklingsregeln betyder att gränsbeloppet beräknas med ett schablonbelopp som består av 2,75 inkomstbasbelopp. Gränsbeloppet, även kallat utdelningsutrymmet, tilldelas de delägare som äger aktier i bolaget vid årets ingång (1 januari).

Det finns endast ett schablonbelopp per bolag och det delas mellan bolagets ägare utifrån ägarandel i bolaget. Så är ni exempelvis två delägare som äger 50% vardera av företaget får ni ett halvt schablonbelopp vardera.

Schablonbelopp per beskattningsår:

 • 2019 – 171 875 kr

 • 2020 – 177 100 kr

Vad är huvudregeln?

Huvudregeln innebär att gränsbeloppet beräknas på anskaffningsvärdet på dina aktier i bolaget. Under vissa förutsättningar innebär huvudregeln också en möjlighet att räkna upp gränsbeloppet ytterligare baserat på bolagets utbetalda löner under föregående kalenderår.

För att få räkna på lönerna måste delägaren själv (eller närstående) ta ut en viss minimilön från bolaget och äga minst 4% av kapitalet i bolaget. Gör man det får man använda sin del av 50% av bolagets totala löneunderlag som gränsbelopp.

Att ta ut för lite lön kan ha stor inverkan på dina utdelningsmöjligheter, så om man vill ha möjlighet att räkna på lönerna är det alltså jätteviktigt att delägare tar ut rätt lön.

Sänkt aktiekapital

2019-10-17

Regeringen har i september överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag
ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget gör aktiebolags­formen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjar företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer.

Tax regulations that will be in effect from August 1st 2019​

2019-07-22

Lowered employer taxes for persons between 15 and 18 years of age. Total for the employer to pay, would be pensions tax of 10,21 %.

“Grow-support” will be extended up to 24 months. Company that will employ its first employee has a right for lower employer taxes. Changes will be executed for employments that started after the 28th of February 2018.

*Some exceptions apply, please ask us directly about this.

 

Other two new regulations are applying to fossil fuel in the power heating plants and taxation for electronics that contain dangerous chemicals. Interested anyway? Please let us know.

Deadline for Income Declaration

2019-04-25

Hej :)

 

Note that 2nd of May is the last day to sign off and leave in your personal Income Declaration! That includes Sole Traders.

Tax Agency will look closer into these areas

2019-03-12

These are the main business areas that Swedish Tax Agency has decided to look closer into when examining 2018 Income Declarations:

 

Food and Beverage, Construction, Car reparation, Beauty salon and cosmetic procedures.

 

The main focus will be in the work environment and labour issues.

 

AGI (Employer Declarations in the Individual level) systems are expected to help sorting out all kind of fraudelent issues.

 

Other business areas that are under closer scrutinity are cryptocurrency and internet sales (through social media) companies.

New laws 2019​

2019-01-31

Here we have selected some of the year 2019 new regulation that concern mostly the entrepreneurs:

 

Karensavdrag (the so called sick day -waiting day is replaced with the waiting (karens) deduction instead)

Practically it means that the employer can deduct 20% from the sickness payout per week.

The meaning behind this is that the deduction has the same percentage  and is not dependable what time the employee applies her sickness on the first sick day. 

 

Reduced corporation tax

Reducing will be in effect in two levels. From 22% to 21,4 % will be reduced for companies with financial year beginning after 2018-12-31 and to 20,6 % for companies with financial year beginning after 2019-12-31.

 

Employer declarations in individual level (AGI)

A lot talked about it already. The employer will declare employment taxes monthly to Skatteverket directly with employee’s social security number. This what was before done at the end of the year, will be now done in monthly basis.

 

Main entrepreneur in the construction field has responsibility for unpaid salary wages

Shortly, if the under entrepreneur is refusing to pay its employees, then main entrepreneur in this particular construction site is responsible to pay out salaries to under entrepreneurs employees. All contracts must be signed and present and this regulation will be in effect for project contracts signed after 2018-12-31.

 

Higher job tax deduction and higher ground deduction for pensioner

This is in focus for lower income individuals. Also pensioner will have lower income tax with this regulation.

 

Higher limit for state income tax for employee salaries

For a tax year 2019 employees will pay state tax with 20% for part of income that is higher than 490 7000 per year and 25% for part that is higher than 689 300 kr per year.  This means that  an employee’s monthly salary can be 42 000kr  without the mandatory state income tax.  (Before it was 39 000kr per month).

AGI declaration (employer declaration)

2018-12-12

From January 2019 Swedish Skatteverket will imply a new method for Employer declarations. That means salary taxes will be declared in accordance with the employee’s personal numbers.

 

So far Skatteverket has been using so called KU10 declaration to match the employee and paid salary taxes. This will change now, to a monthly matching.

 

For an accounting system it means a more detailed payroll service, matching and declaring one by one. The first decalaration of AGI will be submitted in February 2019.

Corporate tax reducement

2018-09-12

Swedish Parliament made a decision earlier in the summer of 2018 to reduce the corporate tax from the present 22% down till 20.6%. The new regulations will be in effect from the new year (January 2019) and the reduction will occur in two steps till it’s full availability by the year 2021.

 

In 2019 the tax reduction will be 21.4% and by the 2021 the last step of reduction process will be 20.6%.

 

This will also change the expansion fund tax rate and some transitional provisions regarding accrual funds and affiliated group (koncern) contributions.

Warning for all types of fraud!

2018-08-29

It has come to media attention that there have been many fraudulent requests for Mobile Bank-ID signings. Please be alert and careful before you sign with your Mobile Bank ID and make sure that in your mobile screen comes up the name of the service provider or account where you are about to sign in, as double or “silent copying” can occur by the imposters.

 

Another fraud alert is for the “fake invoices”. Before making payment or agreeing to any contract or note, please make sure you know the sender and you are aware of their terms, even with their “fine print”.

 

Here is a published list of companies which can try to get your agreement to use their services or issuing invoices without prior contact with you.

ID06 updates

2018-05-31

As a brief update from ID06 related matters, we would like to let you know that Swedish Tax Agency along with the Sveriges Byggindustri has come to a conclusion where it is necessary to change the ID06 registration regulations. The plan is to change and update all up to date registered ID06 cards. The new ID06 card system project will be named ID06 AB with technical platform LoA2 (Level Assurance 2).

 

The reason behind the change is that there has been lot of fake cards and fraudulent registrations for non-existing employees. It is not reasonable to start the correction to the existing cards, therefore during the upcoming year all cards will have to be reissued with new regulations. New cards will be registered most likely with employers identification documents (mobile bank id) and the desired security level will be the same as bank logins.

© 2019 Bookwise & Co AB ​• org. nr. 559153-9761• All rights reserved

 • Linkedin Social Ikon
 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon